poniedziałek, 23 Lip 2018

Main Menu

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

w Tolkmicku

Świetlica Wiejska w Kadynach

Świetlica Wiejska w Suchaczu

PDF Drukuj Email

Regulamin zajęć tanecznych

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Zajęcia taneczne należą do edukacyjnej działalności statutowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tolkmicku.

2. Celem zajęć jest popularyzowanie tańca i kultury tanecznej, promowanie aktywnego spędzania czasu i integrowanie młodzieży poprzez taniec.

3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych jest akceptacja wszystkich punktów niniejszego regulaminu oraz złożenie pisemnej deklaracji.

4. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

II. MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W TOLKMICKU:

• zapewnia uczestnikom salę do zajęć oraz sprzęt muzyczny;

• zobowiązany jest o wszelkich istotnych sprawach informować uczestników w trakcie zajęć tanecznych lub na tablicy ogłoszeń;

• zastrzega sobie prawo do zorganizowania zastępstwa lub odwołania zajęć w przypadku uzasadnionej nieobecności instruktora;

• promuje działalność zespołów poprzez pokazy i występy podczas imprez kulturalnych oraz udział w konkursach i przeglądach tanecznych.

III. PRAWA UCZESTNIKA ZAJĘĆ:

Członek ma prawo:

• brać udział w zajęciach, zgodnie z harmonogramem zajęć dla danej grupy;

• brać udział, według określonych warunków, we wszystkich imprezach organizowanych przez placówkę;

• brać udział w koncertach, pokazach, konkursach i przeglądach.

• Zgłaszać instruktorowi własne pomysły i propozycje dotyczące realizacji zajęć. Poszczególne grupy na konkursy i przeglądy typuje i zgłasza instruktor.

IV. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ:

Członek ma obowiązek:

• przestrzegać wszystkich punktów regulaminu;

• systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach;

• przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas trwania zajęć związanych z prawidłowym strojem i obuwiem;

• zapoznawać się z informacjami zamieszczanymi na tablicy ogłoszeń znajdującej się w ośrodku kultury;

• godnie reprezentować placówkę i gminę we wszelkich konkursach, przeglądach i wydarzeniach kulturalnych;

• przestrzegać obowiązujących norm koleżeńskich;

• podporządkować się wszelkim poleceniom i uwagom instruktora w sprawach organizacyjnych i wychowawczych;

• dbać o porządek na sali;

• poinformować o zamiarze rezygnacji z zajęć miesiąc wcześniej;

• uczestniczyć w zajęciach dodatkowych wyznaczonych przez instruktora.

V. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH:

1. Na zajęcia należy przychodzić 10 minut przed ich rozpoczęciem, po to by spokojnie się przebrać.

2. Podczas zajęć obowiązuje zmienny strój do ćwiczeń .

3. Cztery nieusprawiedliwione nieobecności z rzędu oraz niesystematyczne uczestnictwo tzw. „w kratkę” może spowodować wykreślenie z grupy.

4. Frekwencja mniejsza niż 5 osób w grupie może spowodować odwołanie zajęć.

5. W przypadku nie przestrzegania zwyczajowo przyjętych norm obyczajowych instruktor ma prawo do usunięcia uczestnika z zajęć tanecznych.

6. Wszelkie sprawy związane z zajęciami należy kierować bezpośrednio do instruktora danej grupy.

VI. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS WYJAZDÓW:

1. Na wyjazdy uczestnicy zobowiązani są do przynoszenia pisemnej zgody rodziców.

2. Podczas konkursów i przeglądów tancerzy obowiązuje ustalony wcześniej image (strój, uczesanie, makijaż itp.)

3. Po każdym występie należy pozostawić garderobę oraz autobus w stanie czystym.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany i bieżące informacje będą przekazywane uczestnikom osobiście lub na tablicy ogłoszeń.

2. W SPRAWACH NIE UJĘTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE DECYDUJE DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TOLKMICKU.

3. WSZELKIE UWAGI I PROPOZYCJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH NALEŻY ZGŁASZAĆ BEZPOŚREDNIO DO DYREKTORA

 

Zapraszamy

 

 

Polecamy

więcej

Dawno temu ...

Sonda

Twoje hobby